Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
 3. Reklamačný poriadok

Reklamačné podmienky

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho hneď po zistení vady. 
 2.  Reklamačné podmienky sa vzťahuje na tovar, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy                     prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.mamastyl.sk 
 3.  Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené iná záručná doba a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom  informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky ale postupuje sa podľa Obchodného zákonníka.
 4.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

      5. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho kupujúcim nevzniká najmä:         

         a. uplynutím záručnej doby tovaru,

          b. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

          c. používaním tovaru v podmienkach v rozpore s návodom na použitie tovaru,

          d. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

           e. neodborným zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

           f. bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

           g. vznikli v dôsledku živelnej katastrofy

 1.  Kupujúci doručí predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Tovar doporučujeme kupujúcemu zasielať ako poistenú zásielku. Neposielajte späť tovar formou dobierky.
 2. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe a priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamačný formulár

     Tovar určený na reklamáciu je potrebné doručiť na adresu:

      Réka Ledeczká

      Ružový háj 1369/34

      929 01 Dunajská Streda

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.   
 • 9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 • 10 Predávajúci je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie  (odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a bude mu vrátená plná suma za tovar, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 1.  O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (napr. e-mailovou správou alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
 2. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu  záručnej opravy tovaru.
 4.  V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Kupujúci v takomto prípade obdrží doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar.
 5.  Záručné opravy, ak vznikol nárok na uplatnenie záruky, sú bezplatné.
 6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
 7. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. 
 8.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 9.  Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby a vady popísané kupujúcim v reklamačnom formulári na uplatnenie reklamácie.
 10. Ak Predávajúci vybaví reklamáciu odôvodneným zamietnutím reklamácie, a kupujúci sa domnieva, že chyba tovaru stále jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníct

Reklamácia tovaru

Meno a adresa
číslo faktúry
Tovar ktorý chcete reklamovať
Popis závady reklamácie