Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
 3. Ochrana súkromia

OCHRANA SÚKROMIA

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
  1. Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) medzi prevádzkovateľom, ktorým je Réka Ledeczká so sídlom Ružový háj 1369/34, 929 01 Dunajská Streda, IČO:  50 181 106  reg. v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Dunajská Streda pod č.  210-33338 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) a kupujúcim ako dotknutou osobou (ďalej ako ako „kupujúci“).
 2. Osobné údaje a ich spracovanie:
  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich v rozsahu uvedenom v zákone o ochrane osobných údajov, súvisiacich príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 3. Prevádzkovateľ zhromažďuje tieto osobné údaje:
  • meno a priezvisko
  • fakturačná adresa a dodacia adresa
  • e-mailová adresa
  • telefonický kontakt
  • údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa)
 4. Účely spracovania osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.mamastyl.sk za splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a na marketingové účely.
 5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich na nasledovný účel:
  • registrácia na internetovej stránke www.mamastyl.sk
  • prijatie, realizácia a vybavenie objednávky tovaru kupujúcim
  • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar, zúčtovanie platieb
  • dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe
  • evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii
  • zasielanie marketingových ponúk, newsletterov a informácií o produktoch alebo novinkách
  • spracovávanie cookies z internetovej stránky www.mamastyl.sk .
 6. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov
 7. Pokiaľ kupujúci neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Spracúvanie osobných údajov je v tejto súvislosti nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov
 8. Spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely sa realizuje na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.
 9. Kupujúci je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný kupujúci. 
 10. Prevádzkovateľ po uplynutí lehoty nevyhnutnej na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov osobné údaje vymaže.
 11. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú poskytnuté tretej osobe (prepravnej alebo kuriérskej spoločnosti) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 12. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú poskytnuté tretej osobe (napr. účtovníkovi, programátorovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a z osobitných právnych predpisov.
 13. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 14. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.mamastyl.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a z osobitných právnych predpisov.
 15. Kupujúci v súlade s ustanovením § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení udeľuje súhlas k používaniu a spracovaniu osobných údajov, a to za účelom priameho marketingu na dobu najviac 10 rokov.
 16. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov.

 Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
  • zaisťujúce marketingové služby
 2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti. Slovenská pošta, na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne.

      Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže
 3. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby
  1. Kupujúci má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
  2. Kupujúci má voči Prevádzkovateľovi právo:
  • požadovať prístup k osobným údajom,
  • na opravu osobných údajov
  • na vymazanie osobných údajov
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • právo na odvolanie súhlasu.
 4. Kupujúci má osobitné právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracovávať.
 5. Tieto práva si kupujúci môže uplatniť kontaktovaním predávajúceho .
 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti : Réka Ledeczká, Ružový háj 1369/34. 929 01 Dunajská Streda
  • elektronicky zaslaním e-mailu na   info@mamasty.sk
  •  na tel: čísle +421 907 502 129

Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný.

2.Pred odoslaním objednávky kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa týchto zásad ochrany osobných údajov.

3. Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.

                                Cookies a ich využívanie

 1. Pri prevádzkovaní internetového obchodu www.mamastyl.sk sú v súlade so zákonom používané cookies. Cookies sú malé súbory dát, ktoré sú pri návšteve webových stránok ukladané v počítači, smartphone alebo inom koncovom zariadení, prostredníctvom ktorého užívateľ realizuje prístup k internetu. Cookies sa nedajú použiť na zistenie totožnosti návštevníkov stránok a ani ku zneužitiu prihlasovacích údajov.
 2. Prevádzkovateľ používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť návštevu užívateľov na stránke, k personalizácii reklám a na analýzu návštevnosti. Tieto informácie nie sú používané na uloženie osobných informácii a nie sú poskytnuté tretím stranám.
 3. Väčšina internetových prehliadačov automaticky podporuje cookies, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním internetového obchodu www.mamastyl.sk užívateľ súhlasí s ukladaním súborov cookies.
 4. Užívateľ môže blokovať ukladanie cookies alebo ich v prípade potreby vymazať prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača.