Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) www.mamastyl.sk
 
Všeobecné ustanovenia
 1. Nasledujúce obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : Réka Ledeczká, so sídlom Ružový háj 1369/34, 929 01 Dunajská Streda, IČO:  50 181 106  reg. v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Dunajská Streda pod č.  210-33338 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.mamastyl.sk.
 2. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 3. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 

Vymedzenie pojmov
 1. Predávajúcim je Réka Ledeczká, so sídlom Ružový háj 1369/34, 929 01 Dunajská Streda, IČO:  50 181 106  reg. v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Dunajská Streda pod č. 210-33338
 1. Kupujúcim je  návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2.  Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.
 3. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie nulová).

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. 
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.  
 3. Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené e-mailom s označením "Vaša objednávka bola úspešne prijatá",  Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 4.  Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväznej akceptácie predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. 

      5. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými                                podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Ďalej kupujúci odoslaním                objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby 

 1. Ak predávajúci nie je schopný dodať objednávku v lehote na vybavenie objednávky a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal  závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúceho informuje e-mailom. Predávajúci ešte má právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, predávajúci mu vráti do 14 dní.

Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar v požadovanej kvalite, množstve, lehote, kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
 2. Zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail. Potvrdenie je povinný zaslať bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie vrátane formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 3. Najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme všetky potrebné doklady k zakúpenému tovaru, ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako napríklad návod na obsluhu v slovenskom jazyku, reklamačný list, daňový doklad.

 

Práva a povinnosti kupujúceho

 1.  Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať. Odporúčame riadne skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a predávajúcemu.
 2.  Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu.

 

Dodacie podmienky 

 1. V prípade tovaru skladom expedujeme podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Predávajúci je povinný dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. 
 2. Keď v objednávke je viac tovarov a časť z nich nie je skladom e-mailom informujeme zákazníka s možnosťou čiastočných dodávok.
 3. Kupujúci je informovaný o zaslaní objednaného tovaru e-mailom
 4. .Objednaný tovar bude v prípade platby prevodom na účet odovzdaný až po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho.
 5. Tovar v rámci Slovenska posielame na:

         výdajné miesta Packety, - 2,90 Eur s DPH

         Kuriérom Packety, - 4,50 Eur s DPH

         Slovenskou poštou - 3,50 Eur s DPH

         poplatok za dobierku - 1,50 Eur s DPH

 

Kúpna cena a spôsob platby

 1. Predávajúci je viazaný cenou na e-shope, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné - vrátane 20% DPH. 
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Avšak tieto zmeny cien sa netýka už objednaného tovaru
 3. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:a. dobierka - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí
  b. bankovým prevodom
  Peňažný ústav: Fio banka a.s
  IBAN: SK0683300000002000949450
  Swift : FIOZSKBAXXX

         platba dobierkou: poplatok 1,50 s DPH

         platba prevodom na účet: bez poplatku

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

    1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru                alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo            prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len              ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14                  kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru,              spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

 1.  Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať,ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 2. Predávajúci doporučuje kupujúcemu pre splnenie si povinnosti pre Odstúpenie od zmluvy oznámiť potrebné náležitosti Predávajúcemu vyplnením a odoslaním  formulára na  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  e-mailom na info@mamastyl.sk  alebo  zaslaním predávajúcemu  poštou.  O prijatí a akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom zo strany predávajúceho bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od obdržania ohlásenia.  Formulár na odstúpenie od zmluvy
 3.  V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 4.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo  objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a najmä číslo účtu na vrátenie zaplateného plnenie za tovar.
 5. Kupujúci zašle s tovarom faktúru, odporúčame vyhotoviť pre vlastnú spotrebu kópiu faktúry.  Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúča sa tovar poistiť.
 6. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, však nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.
 7. Náklady na vrátenie tovaru  znáša kupujúci.

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok  

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho hneď po zistení vady. 
 2.  Reklamačné podmienky sa vzťahuje na tovar, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy                     prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.mamastyl.sk 
 3.  Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené iná záručná doba a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom  informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky ale postupuje sa podľa Obchodného zákonníka.
 4.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

      5. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho kupujúcim nevzniká najmä:         

          a. uplynutím záručnej doby tovaru,

          b. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

          c. používaním tovaru v podmienkach v rozpore s návodom na použitie tovaru,

          d. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

           e. neodborným zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

           f. bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

           g. vznikli v dôsledku živelnej katastrofy

 1.  Tovar doporučujeme kupujúcemu zasielať ako poistenú zásielku. Neposielajte späť tovar formou dobierky.
 2. K tovaru pripojte kópiu dokladu o kúpe a  vyplnený Reklamačný formulár.

     Tovar určený na reklamáciu je potrebné doručiť na adresu:

      Réka Ledeczká

      Ružový háj 1369/34

      929 01 Dunajská Streda

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 

     9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o                         uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

    10 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie  (odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na                 prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité           technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu           vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a bude mu               vrátená plná suma za tovar, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

 1.  O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (napr. e-mailovou správou alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
 2. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu  záručnej opravy tovaru.
 4.  V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Kupujúci v takomto prípade obdrží doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar.
 5.  Záručné opravy, ak vznikol nárok na uplatnenie záruky, sú bezplatné.
 6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
 7. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. 
 8.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 9.  Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby a vady popísané kupujúcim v reklamačnom formulári na uplatnenie reklamácie.

    20. V prípade ak kupújúci má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo,               spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS                   subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
  1. Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) medzi prevádzkovateľom, ktorým je Réka Ledeczká so sídlom Ružový háj 1369/34, 929 01 Dunajská Streda, IČO:  50 181 106  reg. v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Dunajská Streda pod č.  210-33338 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) a kupujúcim ako dotknutou osobou (ďalej ako ako „kupujúci“).
 2. Osobné údaje a ich spracovanie:
  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich v rozsahu uvedenom v zákone o ochrane osobných údajov, súvisiacich príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 3. Prevádzkovateľ zhromažďuje tieto osobné údaje:
  • meno a priezvisko
  • fakturačná adresa a dodacia adresa
  • e-mailová adresa
  • telefonický kontakt
  • údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa)
 4. Účely spracovania osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.mamastyl.sk za splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a na marketingové účely.
 5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich na nasledovný účel:
  • registrácia na internetovej stránke www.mamastyl.sk
  • prijatie, realizácia a vybavenie objednávky tovaru kupujúcim
  • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar, zúčtovanie platieb
  • dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe
  • evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii
  • zasielanie marketingových ponúk, newsletterov a informácií o produktoch alebo novinkách
  • spracovávanie cookies z internetovej stránky www.mamastyl.sk .
 6. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov
 7. Pokiaľ kupujúci neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Spracúvanie osobných údajov je v tejto súvislosti nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov
 8. Spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely sa realizuje na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.
 9. Kupujúci je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný kupujúci. 
 10. Prevádzkovateľ po uplynutí lehoty nevyhnutnej na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov osobné údaje vymaže.
 11. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú poskytnuté tretej osobe (prepravnej alebo kuriérskej spoločnosti) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 12. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú poskytnuté tretej osobe (napr. účtovníkovi, programátorovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a z osobitných právnych predpisov.
 13. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 14. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.mamastyl.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a z osobitných právnych predpisov.
 15. Kupujúci v súlade s ustanovením § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení udeľuje súhlas k používaniu a spracovaniu osobných údajov, a to za účelom priameho marketingu na dobu najviac 10 rokov.
 16. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov.

 Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
  • zaisťujúce marketingové služby
 2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti. Slovenská pošta, na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne.

      Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
 3. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby
  1. Kupujúci má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o                 ochrane osobných údajov.
  2. Kupujúci má voči Prevádzkovateľovi právo:
  • požadovať prístup k osobným údajom,
  • na opravu osobných údajov
  • na vymazanie osobných údajov
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • právo na odvolanie súhlasu.
 4. Kupujúci má osobitné právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracovávať.
 5. Tieto práva si kupujúci môže uplatniť kontaktovaním predávajúceho .
 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti : Réka Ledeczká, Ružový háj 1369/34. 929 01 Dunajská Streda
  • elektronicky zaslaním e-mailu na   info@mamasty.sk
  •  na tel: čísle +421 907 502 129
 • Záverečné ustanovenia

      1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný.

 1. Pred odoslaním objednávky kupujúci berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa týchto zásad ochrany osobných údajov.

                                Cookies a ich využívanie

 1. Pri prevádzkovaní internetového obchodu www.mamastyl.sk sú v súlade so zákonom používané cookies. Cookies sú malé súbory dát, ktoré sú pri návšteve webových stránok ukladané v počítači, smartphone alebo inom koncovom zariadení, prostredníctvom ktorého užívateľ realizuje prístup k internetu. Cookies sa nedajú použiť na zistenie totožnosti návštevníkov stránok a ani ku zneužitiu prihlasovacích údajov.
 2. Prevádzkovateľ používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť návštevu užívateľov na stránke, k personalizácii reklám a na analýzu návštevnosti. Tieto informácie nie sú používané na uloženie osobných informácii a nie sú poskytnuté tretím stranám.
 3. Väčšina internetových prehliadačov automaticky podporuje cookies, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním internetového obchodu www.mamastyl.sk užívateľ súhlasí s ukladaním súborov cookies.
 4. Užívateľ môže blokovať ukladanie cookies alebo ich v prípade potreby vymazať prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača. 

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky
 2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa v sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 3. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 
 4. Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia / SOI /
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690
fax č.: 033/5512 656
e-mail: tt@soi.sk